Žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10kW

Všetky žiadosti a oznámenia sme uverejnili v článku nižšie.

Týmto chceme uľahčiť spôsob dohľadania potrebných tlačív, ktoré jednotlivé distribučné spoločnosti v SR od občanov pred pripojením fotovoltaických systémov vyžadujú.

VSE-D - Východoslovenská distribučná, a.s.

VSE-D - Východoslovenská distribučná, a.s.

Povinné prílohy k žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10kW

 • List vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti (pri zariadeniach na výrobu elektriny zo slnečnej energie – fotovoltické elektrárne, je potrebné doručiť list vlastníctva na budovu evidovanú v katastri nehnuteľností).
 • Súhlas vlastníkov danej nehnuteľnosti – nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu a podobne. Súhlas nie je potrebný, ak vlastník nehnuteľnosti je zároveň žiadateľom o pripojenie.
 • Situáciu širších vzťahov v mierke 1:10 000, resp. 1:5 000 s vyznačenou polohou zdroja na výrobu elektriny.
 • Situačný plán v mierke 1:1 000 (1:2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov – kópia z katastrálnej mapy s parcelnými číslami jednotlivých nehnuteľností.
 • Katalógové listy generátora (pri fotovolických elektrárniach je potrebné doložit katalógové listy FV panelov a striedačov).

Povinné prílohy k oznámeniu

 • kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
 • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov v zmysle §13a ods. 2. zákona 309/2009 Z.z.
 • prehlásenie o zhode na striedač a generátor (fotovoltický panel), ktorého súčasťou je protokol o nastavení a odskúšaní ochrán podľa požiadaviek VSD, a.s. s uvedením výrobného čísla FV striedača resp. externej sieťovej ochrany a zároveň identifikačné údaje (meno, podpis) osoby zodpovednej za nastavenie a odskúšanie ochrán podľa požiadaviek VSD, a.s.

Povinné prílohy k oznámeniu:

 • projektová dokumentácia, resp. jednopólová schéma zapojenia zdroja a vyvedenie výkonu do distribučnej sústavy (vrátane vyznačeného majetkového rozhrania, RM a HRM);
 • platná správa z vykonanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia na výrobu elektriny a odberného elektrického zariadenia prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy VSD, a.s..
 • situačný plán v mierke 1 : 1 000 (1 : 2 880) s vyznačením odovzdávacieho miesta a susedných objektov (aj s popisnými číslami)

SSE-D - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

SSE-D - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Povinné prílohy k žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10kW

 • Povinnou prílohou tejto žiadosti je jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja

Povinnými prílohami tohto oznámenia sú:

 • kladné stanovisko SSE - D, rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
 • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor
 • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13 a ods. 2, Zákona č.309/2009 Z.z.
 • jednopólová schéme vyvedenia výkonu malého zdroja
 • fotokópia Zmluvy o pripojení malého zdroja
 • revízna správa k nahliadnutiu pred montážou určeného meradla.

ZSE-D - Západoslovenská distribučná, a.s.

ZSE-D - Západoslovenská distribučná, a.s.

Povinné prílohy k žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10kW

 • Dotazník pre výrobne.
 • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, transformátor, striedač, kompenzačné zariadenie a pod.).
 • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu v mierke. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty.
 • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok, na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
 • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od jednotlivých výrobní smerom k deliacemu miestu medzi Žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
 • Úradne overený výpis z obchodného registra alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace. (Fyzické osoby nepodnikatelia uvedené doklady neprikladajú.)
 • Ak je súčasne požadované pripojenie nového odberného miesta (odber elektriny), je potrebné s touto Žiadosťou podať zároveň aj Žiadosť o pripojene odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave.
 • V prípade nutnosti, požiadavku na zásobovanie elektrinou počas výstavby (napojenie zariadenia staveniska).
  Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia (ak zariadenie na výrobu elektriny možno podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov stavať iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia).
 • Štúdiu výroby elektriny – chodu zariadenia na výrobu elektriny (v štúdii musí byť analyzovaná predovšetkým navrhovaná skladba výroby elektriny